Projekt

Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel

Lidský kapitál je považován za jeden z nejdůležitějších zdrojů pozitivního hospodářského vývoje ekonomiky. Kvalitní lidský kapitál předpokládá nemalé investice do jeho rozvoje, do posilování a rozšiřování dovedností potřebných pro dosahování vytyčených cílů.

Od této hlavní myšlenky se odvíjí záměr projektu, jehož podstatou je vytvoření vzdělávacích kurzů pro starosty a pracovníky OÚ malých obcí.

Okresy Klatovy a Tachov se rozprostírají podél česko-německé hranice a patří k oblastem s nejmenší hustotou osídlení. Typické je pro ně velké množstvím malebných vesniček roztroušených v rozlehlém hornatém území Šumavy a Českého lesa. Venkovský způsob života místních obyvatel, žijících v obcích těchto okresů, je zcela odlišný od způsobu života v městských aglomeracích. Patrná je velká sounáležitost s přírodou, ale také nedostatečné pronikání nových metod a přístupů k dosahování cílů, a to zejména v oblasti informační a komunikační technologie, ale i z dalších oborů, které s plněním povinností souvisí. Možnosti rozšiřování kvalifikace představitelů obcí v těchto oblastech jsou velmi omezené, a to navzdory dnešním technologiím jako je internet. V řadě obcí nejsou obecní úřady vybaveny počítači, v jiných bylo do koupě PC investováno, avšak jen málo starostů s nimi umí plně pracovat.

Významnou překážkou je skutečnost, že hodně starostů vykonává svoji funkci jako neuvolnění starostové, a proto je jejich volný čas na potřebné profesní vzdělávání značně omezen či komplikován. Dalším charakteristickým rysem obcí v dané oblasti je průměrný věk starostů a pracovníků OÚ, který dosahuje 45 let a výše. V těchto pracovních pozicích je převážně zastoupena generace, jež nebyla vzdělávána v informačních technologiích jako je dnes mladší generace, a proto je zřejmé, že tito lidé pracující na obecních úřadech malých obcí nemají dostatečně rozvinuté znalosti a dovednosti, které vyžaduje současné turbulentní prostředí. Pro mladého člověka je např. elektronická pošta každodenní běžnou rutinou, avšak pro definované cílové skupiny je elektronická pošta mnohdy nepřekonatelný problém. Což potom využívání běžných textových a tabulkových editorů jako je Word a Excel? Vytyčená cílová skupina se potýká s nedostatečnými znalostmi pro jiné již tak běžné činnosti.

Ačkoli se může zdát, že existuje dostatečné vzdělávání pracovníků skrze všechny úrovně veřejné správy, ve skutečnosti tomu tak není a vzniká propastný rozdíl v základních znalostech a dovednostech mezi pracovníky vyšší veřejné správy a pracovníky OÚ malých obcí.

Zkušenosti žadatele, který denně přichází do styku s pracovníky OÚ jako poradce v oblasti regionálního rozvoje dokazuje, že mnohé problémy vznikají právě z nedostatečných znalostí a dovedností, a to převážně v IT oblasti, oblasti marketingu obce pro ČR a v oblasti získávání finančních prostředků z EU.

Cílem projektu je danou situaci účelně řešit vytvořením nabídky vzdělávání pro cílové skupiny ve vymezených regionech na základě jejich potřeb a přání.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Projekt "Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel" je v souladu s vyhlášenou výzvou č. 3 Plzeňského kraje k předkládání žádostí o finanční podporu projektu v rámci grantového schématu: Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, číslo CZ.04.1.03/3.3.04.

Projekt zcela naplňuje cíl opatření 3.3 OP RLZ, neboť přispívá k vytvoření fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní společnosti. Projekt se zabývá rozvojem a zlepšením současné nabídky dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji, zejména pak ve venkovských oblastech okresu Klatovy a Tachov, kde nabídka odborného vzdělávání není dostačující.

V rámci projektu budou zajištěny takové systémové aktivity, které si kladou za cíl podpořit vzdělávání pracovníků obcí o velikosti do dvou tisíc obyvatel a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které náročná práce v turbulentním prostředí představitelů obcí vyžaduje.

Projekt přispěje k naplnění opatření tím, že na základě potřeb cílových skupin

Cílové skupiny projektu

Zaměření, cílové skupiny a činnosti projektu

Cíle projektu

Záměrem projektu je vytvoření vzdělávacího programu s cílem proškolit pracovníky a starosty obcí do 2 tisíc obyvatel v okresech Klatovy a Tachov za účelem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a dovedností v oblastech ICT, marketingu a projektovém řízení obecních aktivit.

Poslání/vize projektu

Zvyšovat znalosti a dovednosti starostů a pracovníků obecních úřadů v Plzeňském kraji na základě zjišťovaných potřeb prostřednictvím vzdělávacího programu s cílem maximálně zkvalitnit a zefektivnit jejich výkony.

Strategické cíle projektu

 1. Vytvoření nabídky dalšího profesního vzdělávání starostů a pracovníků OÚ malých obcí do 2 tisíc obyvatel v PK
 2. Prohloubení znalostí a osvojení si dovedností reprezentantů cílové skupiny v oblasti ICT, využívání ICT k rozvoji nových forem služeb veřejnosti a ke zvyšování jejich dostupnosti a kvality.
 3. Prohloubení znalostí a osvojení si dovedností reprezentantů cílové skupiny v oblasti marketingu obcí, komunikačních dovedností, prezentace a budování vztahu s podnikateli a občanskými organizacemi v regionu.
 4. Prohloubení znalostí a osvojení si dovedností reprezentantů cílové skupiny v oblasti procesního a systematického řízení projektů realizovaných obcemi za pomoci finančních prostředků strukturálních fondů EU.
 5. Motivace cílové skupiny k prohlubování profesního vzdělávání

Specifické cíle

 1. Uskutečnit zahajovací workshop
 2. Vytvořit vzdělávací program, který bude obsahovat 3 dvoudenní vzdělávací kurzy
 3. Zajistit průběh vzdělávacího kurzu ve 2 opakováních
 4. Pořádat pravidelná jednání realizačního týmu projektu
 5. Zajistit propagaci projektu včetně publicity na www stránkách žadatele
 6. Zpracovat vzdělávací publikaci a vytvořit podpůrné studijní materiály určené účastníkům kurzů
 7. Zajistit akreditaci kurzu Marketing obcí
  Žádost finálně uložená v IS Benefit dne: 6.8.2006 15:22:26 Unikátní klíč: knk0GA Strana 8 z 33
 8. Monitorovat průběh realizace, zpracovávat průběžné zprávy o realizaci projektu
 9. Vypracovávat žádosti o průběžné platby
 10. Vyhodnotit naplnění cílu projektu po jeho ukončení – závěrečný workshop

Cílové skupiny

Obce, svazky obcí

Přínos pro cílovou skupinu

Záměr projektu vychází z několikaletých zkušeností žadatele, který působí v oblasti vzdělávání a poradenství se zaměřením na regionální rozvoj s územním dosahem okresu Klatovy a Tachov. Žadatel rovněž vychází z jednoduché rovnice, kdy ekonomický rozvoj a hospodářský růst regionu je roven, respektive nezbytně vyžaduje kvalifikované lidské zdroje. Pokud v obcích, jejichž úkolem je zajišťovat ekonomický rozvoj, nejsou dostatečně vyškolení pracovníci, pak je potenciál rozvoje regionu značně oslabován nebo není zcela efektivně využíván.

Žadatel se, ač v době internetu a elektronické komunikace, stále setkává s obcemi, jejíž pracovníci neumějí využívat výhod elektronické komunikace a programu PC. Mnohdy tato neznalost komplikuje vzájemnou komunikaci a zpomaluje vzájemnou spolupráci.

Např. některé formuláře, které lze zaslat elektronickou poštou musí být zaslány expresní poštou nebo faxem. Jindy musí poradce důležité formuláře vyplnit za obec, jelikož její pracovníci neumějí pracovat v programu Word a formulář tedy nedokáží vyplnit.

Vzdělávací kurz ICT je zaměřen na nápravu základního nedostatku práce na PC. Účastníci kurzu budou seznámeni s běžnými metodami elektronické komunikace a s programy MS Office, jejichž znalosti u vytipované cílové skupiny jsou zcela postrádány. Účastníci si osvojí práci v prostředí e-learningu a práci se softwarovými prostředky podpory.

Starostové a odborní pracovníci obcí jsou relativně dobře vzděláváni v oblasti práva, ale v problematice rozvoje cestovního ruchu ve svém regionu se jen těžko orientují.

Vzdělávací kurz Marketing obcí nastíní starostům a pracovníkům obcí, jak hledat místo na trhu, jaké jsou jejich výhody a jak je zdůraznit/vyzdvihnout, čím se liší od ostatních regionů, na jaké cílové skupiny se zaměřit, jaké jsou metody přilákání turistu právě do své obce atd.

Po přistoupení ČR do EU mají obce možnost realizovat řadu projektů v nejrůznějších oblastech činnosti. Pracovníci obcí jsou ve vetší míře nuceni seznamovat se a zpracovávat nárůst agendy související s pravidly, předpisy a direktivami EU, chtějí-li žádat o finanční prostředky ze strukturálních fondů. Úspěšné plnění rostoucích nároků kladených na pracovníky nutně vyžaduje rozšíření znalostí zejména v oblasti ICT a seznámení se a osvojení moderních metod řízení aktivit s tím spojených. V současnosti jsou s principy EU a moderními metodami řízení obecně seznámeni pracovníci ústředních orgánů a vyšších územních celků, na nižších úrovních soustavné vzdělávání pracovníku ve formě průběžného vzdělávání většinou neexistuje. Analýzou způsobilosti regionu čerpat prostředky ze SF EU, bylo zjištěno, že právě menší obce mají v této oblasti velké nedostatky.

Kurz zaměřený na procesní řízení ukáže starostům a pracovníkům obcí, jak efektivně a systematicky přistupovat k činnostem vyplývajících z nejrůznějších investičních a neinvestičních záměrů, aby dosáhli vytčeného cíle. Jak realizovat projekty a finančně je zajišťovat.

Zpět…