Závěrečný seminář projektu Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel proběhl 11. června ve Kdyni. Odpoledne vše vyvrcholilo slavnostní částí, při které byly předány certifikáty. Vedoucí realizačního týmu Vlastimil Hálek s odbornou asistentkou projektu Sylvou Heidlerovou vyhlásili 121 úspěšných účastníků, přítomným pak osobně popřáli zhodnocení zkušeností i vědomostí při vlastní práci v obcích.

předávání certifikátů předávání certifikátů Při závěrečném setkání kurz hodnotili také lektoři na snímku (zleva) Karel Viták, Radomír Mrkvan, Sylva Heidlerová, Lada Pourová a Barbara Čechová.

Vážení partneři, lektoři a účastníci,
dovolujeme si Vás pozvat na závěrečné vyhodnocení projektu Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel.

Ve středu 11. června v 10.00 hodin do sálu Muzea příhraničí ve Kdyni.

Program:

  1. Přivítání účastníků, prezence
  2. Zhodnocení pilotních kurzů z hlediska lektorů
  3. Zhodnocení kurzů z hlediska účastníků
  4. Předání osvědčení o absolvování kurzů
  5. Diskuse hostů
  6. Slavnostní oběd

Předpokládaný konec ve 14.00 hodin.

Pro zájemce a vzdálenější účastníky můžeme z 10. na 11. června zajistit nocleh v rekonstruovaných chatkách v Chatové osadě Hájovna. Podle zájmu je možné připravit posezení u táboráku.

Za všechny organizátory se těším nashledanou
Sylva Heidlerová
AgAkcent, s. r. o.
Nádražní 314
345 06 Kdyně
tel. 602 168 171, 379 734 385

Skončil pilotní kurz
Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků
obcí do dvou tisíc obyvatel

Společnost AgAkcent chce informovat a vzdělávat hlavně na venkově

Šest pětadvacetičlenných skupin starostů, zastupitelů a účetních malých obcí z Tachovska, Domažlicka a Klatovska si prohloubilo znalosti, které vedení obce vyžaduje.

Celý text…

Projekt

Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel

Jednání s partnery - podpis smlouvy.

Lidský kapitál je považován za jeden z nejdůležitějších zdrojů pozitivního hospodářského vývoje ekonomiky. Kvalitní lidský kapitál předpokládá nemalé investice do jeho rozvoje, do posilování a rozšiřování dovedností potřebných pro dosahování vytyčených cílů.

Od této hlavní myšlenky se odvíjí záměr projektu, jehož podstatou je vytvoření vzdělávacích kurzů pro starosty a pracovníky OÚ malých obcí.

Okresy Klatovy a Tachov se rozprostírají podél česko-německé hranice a patří k oblastem s nejmenší hustotou osídlení. Typické je pro ně velké množstvím malebných vesniček roztroušených v rozlehlém hornatém území Šumavy a Českého lesa. Venkovský způsob života místních obyvatel, žijících v obcích těchto okresů, je zcela odlišný od způsobu života v městských aglomeracích. Patrná je velká sounáležitost s přírodou, ale také nedostatečné pronikání nových metod a přístupů k dosahování cílů, a to zejména v oblasti informační a komunikační technologie, ale i z dalších oborů, které s plněním povinností souvisí. Možnosti rozšiřování kvalifikace představitelů obcí v těchto oblastech jsou velmi omezené, a to navzdory dnešním technologiím jako je internet. V řadě obcí nejsou obecní úřady vybaveny počítači, v jiných bylo do koupě PC investováno, avšak jen málo starostů s nimi umí plně pracovat.

Celý text…

Zveme vás ke

Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel

Pro koho je kurz určen?

Pro starosty obcí do 2 000 obyvatel a další pracovníky těchto obcí. První kurzy proběhnou letos na podzim a poslední na jaře roku 2008.

Každý účastník má možnost absolvovat všechny kurzy nebo jen ten, který je z jeho hlediska nejdůležitější Absolvuje v rámci každého kurzu dvě dvoudenní školení doplněné samostudiem formou e–learningu.

Kurz je nabízen zdarma, během školení bude zdarma zajištěno stravování a ubytování. Účastníci jednotlivých kurzů obdrží certifikát o jeho absolvování.

Obsah jednotlivých kurzů

1. Počítačové dovednosti a informační technologie

Účastníci si procvičí práci s kancelářskými aplikacemi, navíc poznají e–learning, s jehož pomocí bude část výuky probíhat. Během čtyř dnů by si měli osvojit správu souborů, internet, elektronickou poštu, textový editor i tvorbu tabulek.

2. Jak připravovat a řídit projekty v obcích

Porada lektorů v Muzeu příhraničí ve Kdyni.

Bez zvládnutí základních principů bude vedení obcí těžko připravovat jakýkoli projekt nebo žádost o dotaci. Znalost projektového řízení lze zhodnotit při vlastním řízení obce, využití rozvojového i územního plánu. Kurz populární formou seznámí se základními principy projektového řízení, dojde i na praktická cvičení a diskusní bloky. Získané poznatky zlepší orientaci v otázkách dotací z Evropských fondů.

3. Marketing obcí

Cílem je seznámit zástupce obcí s teorií marketingu tj. jak hledat místo na trhu, výhody vlastní obce, využít odlišnosti, metody přilákání turistů atd. Schopnost orientace v dané problematice si všichni ověří sestavením konkrétního marketingového plánu prezentace své obce.

Odstartoval Pilotní projekt Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel

Jednání s partnery.

Zatím s velkým zájmem se setkaly kurzy, které pořádá společnost AgAkcent pro specifickou skupinu účastníků. Osloveni byli především pracovníci a starostové malých obcí, přičemž vzhledem ke kvalitě kurzu by jejich počet ve skupinách neměl překročit dvacítku. Organizátoři konzultovali obsahovou náplň kurzů na rozsáhlém území Místní akční skupiny Český les, na schůzkách mikroregionů a s pomocí partnerů, kterými jsou MAS český les. Střední Pošumaví a Stříbrský region.

Celý text…

Malé obce vzdělávají své pracovníky

Další řada kurzů Vzdělávání starostů a rozšiřování kvalifikace pracovníků obcí do dvou tisíc obyvatel začala v únoru v Klatovech. Dvacet účastníků, z nichž většina už absolvovala úvodní sérii, pokračovalo ve školení počítačových dovedností a informační technologie.

Celý text…