Svatojakubská cestaJakobswegWay of St. James

Východobavorská Svatojakubská cesta

Text převzat z www.jakobus-gesellschaften.de.

kresba cesty
kresba cesty

Franská společnost Sv. Jakuba ve Würzburgu znovuoživila další Svatojakubské cesty od česko-bavorského hraničního přechodu u Všerub/Eschlkam přes Regensburg, Kelheim, Eichstätt do Donauwörth, čímž byla vyplněna další mezera v síti Svatojakubských cest jižního Německa. Nová trasa kopíruje ze zeměpisného pohledu vzdušnou čáru Praha–Regensburg–Augsburg–Bodensee. U Donnauwörthu se tato trasa připojuje k nově otevřené Svatojakubské cestě z Bavorského Švábska, která směřuje od Oettingenu na Nördlinger Ries přes Augsburg do Lindau a která spojuje naši Východobavorskou Svatojakubskou cestu s takzvanou Švábskou cestou do Švýcarska.

Z historického pohledu sleduje tato trasa z počátku prastarou cestu mezi Čechami a Bavorskem, vedoucí Furthskou nížinou a Všerubským průsmykem. Poté protíná severní část Bavorského lesa a v Regensburgu, jednom z nejvýznamnějších středověkých náboženských, politických a hospodářských center překračuje Dunaj. V Regensburgu se nacházel první bezpečný přechod řeky Dunaj, ve 12. století zbudovaný Kamenný most. Péči o poutníky na cestě do Santiago de Compostella, Říma i Jeruzaléma se zvláště věnoval zhruba ve stejné době zřízený Klášter sv. Jakuba (přezdívaný skotský). Ještě v 15. století byla v Nemocnici sv. Kateřiny zřízena díky daru jiná ubytovna pro poutníky.

Z Regensburgu pokračuje trasa proti proudu Dunaje a mezi Kelheimem a Klášterem Weltenburg vede světově proslulou dunajskou soutěskou. Ve svém dalším průběhu se přidržuje pohodlných lesních cest nad severním břehem Dunaje, směrem k Eichstättu, dalšímu z význačných náboženských center minulosti. Ve své další části sleduje přímočaře buď proslulé zbytky římského pohraničního opevnění, či trasu bývalých římských cest, které podle těchto opevnění kdysi vedly. V Eichstättu se konečně trasa Svatojakubské cesty obrací směrem k jihu, přes náhorní planiny Fransko-švábské Jury, aby zhruba u ústí řeky Lech u Donnauwörthu definitivně opustila údolí Dunaje směrem k Augsburgu.

Pro poutníky na kole byla paralelně k pěší trase vyznačena ještě varianta svatojakubské cyklotrasy. Z praktických důvodů se přidržuje již vyznačených regionálních cyklistických tras, nicméně je vedena tak, aby rovněž procházela všemi výše jmenovanými významnými místy jak náboženského, tak historického, kulturního a turistického charakteru.

Obě nové cesty byly vysvěceny 16.07.2004 v kostele sv. Jakuba v Regensburgu biskupem Gerhardem Ludwigem Müllerem a 25.07.2004 biskupem Walterem Mixou v eichstättském dómu.

Trasa a její značení

Trasa je v celém svém průběhu značena standardní značkou Svatojakubské cesty (stylizovaná žlutá Jakubská mušle na modrém podkladě; přičemž srdce Jakubské mušle ukazuje směr).

Jelikož pěší trasa využívá až do Kelheimu již existující síť turistických a naučných cest místních turistických spolků z Regensburgu a Bavorského lesa, může být toto jejich značení také nápomocno při orientaci. Západní část Svatojakubské cesty východním Bavorskem pak vytváří zcela novou hlavní turistickou trasu jižní částí přírodního parku Altmühltal. Je proto dobře značena v obou směrech a je snadné se na ní zorientovat.

Celkový průběh jednotlivých tras je možné nalézt v různých topografických a turistických mapách zmíněných regionů v měřítku 1:50 000.

Celková délka Svatojakubské cesty východním Bavorskem je 271 km, přičemž 123 km připadá na trasu z česko-německé hranice po Regensburg a 148 km na trasu z Regensburgu do Donauwörthu.

Rovněž poutní cyklotrasu je možné rozdělit na dvě části: Etapa z česko-německé hranice po Regensburg je dlouhá 100 km, etapa z Regensburgu do Donauwörthu po cyklotrase „Donnau–Radweg“je dlouhá 148 km, celková délka trasy je tedy 248 km. Celou síť cyklotras je možné rovněž nalézt v různých topografických a turistických mapách, jakož i ve speciálních průvodcích a popisech.

Popis trasy pro pěší poutníky

1. Hraniční přechod Česká republika/Bavorsko ve Všerubech/Eschlkam

Město Kdyně společně se společností AgAkcent a Klubem českých turistů vyznačily Svatojakubskou cestu z Prahy k hraničnímu přechodu Všeruby/Eschlkam

2. Hraniční přechod Všeruby–Eschlkam (8,4 km)

Eschlkam und St. Jakob Kirche

Eschlkam je jedno z nejstarších známých sídel v pohraniční oblasti. Nachází se v něm římsko-katolický farní kostel sv. Jakuba Staršího, bývalý tzv. opevněný kostel (Wehrkirche), konají se zde tradiční Svatojakubské trhy. Místo je dosažitelné autobusem i železnicí, je zde možné získat poutní razítko, je zde možnost ubytování.


3. Eschlkam–Neukirchen bei der Hl. Blut (6,8 km)

Wallfahrtskirche - Neukirchen bei Hl. Blut

Neukirchen bei der Hl. Blut leží na staré obchodní cestě do Čech. V severní části hlavní ulice se nachází poutní a farní kostel Nejsvětější krve Páně s františkánským klášterem a kostelem a muzeum poutí (frekventované poutní místo nadregionálního významu, poutníci přijíždějí nejen z okolí a z údolí Dunaje, ale také z české strany – z Chodska v okolí Domažlic). Nachází se zde Přeshraniční vzdělávací centrum pro poutě, setkávání a životní prostředí s výhodnou možností ubytování.


4. Neukirchen b. Hl. Blut–Kötzting/Weissenregen (20,3 km)

Walfahrtskirche Weissenregen

Po překonání horského hřebene Hohen Bogen (950 m) je příštím cílem Kötzting. Kötzting je regionální centrum s bohatou regionální tradicí, známý díky " Kötztinger Pfingstritt " – od roku 1412 historicky doloženým jízdním procesím, nejstarší poutí v Bavorsku, po cestě je řada možností ubytování.

Přímo na trase Svatojakubské cesty leží na návrší jižně od města poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 18. století s dosud živou poutní tradicí.V kostele se nachází pozoruhodná kazatelna s motivem ryb(Fischkanzell). Možnost ubytování.


5. Kötzting–Wörth a. d. Donau (55,7 km)

Přes Konzell, Denkzell (roku 1995 vyhlášena nejhezčí vesnicí Německa), Stallwang, Haunkenzell, Pilgramsberg (oblíbený a známý poutní kostel sv. Uršuly/sv. Jakuba – působivý výhled až do Straubingu, rovněž jistá možnost ubytování) dále směrem na Wörth a. d. Donau (římsko-katolický farní kostel sv. Petra a hezký zámek).

6. Wörth a. d. Donau–Donaustauf–Regensburg (30,3 km)

Wörth a. d. Donau

V Donaustaufu se nachází poutní kostel sv. Salvátora s pozoruhodnými pozdně gotickými freskami, zřícenina hradu a klasicistní národní pomník Walhalla.


7. Průchod Regensburgem (také evropská turistické trasa "E8")

Steinerne Bruecke - Regensburg

Přechod řeky Dunaj od Radnice po Kamenném mostě a dále Starým městem okolo slavného gotického Dómu k bývalému benediktinskému opatství u sv. Emmerama a k bývalému klášteru u sv. Jakuba (přezdívanému skotský) s vrcholně románským kostelem (nyní biskupský kněžský seminář sv. Wolfganga a sv. Jakuba – poutní razítko). Ze starého města Jakubskou bránou směrem na Prüfening k železničnímu mostu, po něm opět přes dunaj zpět na levý břeh Dunaje a dále směr k Sinzingu (v Regensburgu po cestě četné možnosti ubytování, mezi jiným také Spitalgarten, evtl. Kolpinghaus, JHB)


8. Regensburg–Kelheim (25,0 km)

Donaudurchbruch

Kelheim je jedním z typických původních sídel starobylého rodu Wittelsbacherů . Nachází se u ústí řeky Altmühl do Dunaje, je zde přístav na plavebním kanále spojujícím Rýn, Main a Dunaj. Kostel v blízké vesnici Kelheimwinzer je zasvěcen sv. Jakubovi. Oblast vykazuje významné znaky keltského osídlení. Na Michalské hoře se nachází Befreiungshalle – pomník obětem napoleonských válek.


9. Kelheim–Dunajská soutěska–Klášter Weltenburg–Altmannstein (21,4 km)

Kloster Weltenburg

Benediktinské opatství Weltenburg (nejstarší z původních bavorských klášterů, založený okolo roku 617) s proslulým klášterním kostelem sv. Jiřího a Martina roz. Asam je snadno dosažitelné přívozem pro auta nebo říční nákladní lodí. Opatství leží na jedinečném místě na štěrkové terase u vstupu do Dunajské soutěsky. V klášteře se nachází velmi pěkná zahradní restaurace. Možnost ubytování v hostinci po předchozí objednávce.

Mezi obcemi Stausacker a Haderfleck byla cesta z bezpečnostních důvodů přeložena z břehu Dunaje zpět na hřeben blízkého ostrohu.

Po opuštění Haderflecku probíhá cesta od Hadriánova sloupu řadu kilometrů přímo podél pozůstatků římského pohraničního opevnění (od roku 2005 patřícímu ke světovému dědictví UNESCO) až do blízkosti Altmannsteinu.


10. Altmannstein–Bettbrunn–Stammham–Böhmfeld–Pfünz (39,8 km)

Heilig-Kreuz-Kirche - Altmannstein

Altmannstein – malebný trh a zřícenina hradu, místo narození známého rokokového sochaře (Franze) Ignaze Günthera. Před farním kostelem sv. Kříže se nachází Jakubský sloup.

Od Tettenagger odbočka k Mindelstetten podél státní slilnice B299 k často navštěvovanému rodišti blahoslavené Anny Schäfer; poté návrat na hlavní trasu Svatojakubské cesty u Oberoffendorfu (celková délka odbočky je 3,3 km)

St. Salvator Kirche - Bettbrunn

Bettbrunn – pozdně barokní římsko-katolický farní a poutní kostel sv. Salvátora, koná se zde nejstarší historicky doložená pouť k místu údajného eucharistického zázraku v Bavorsku.

Ve Stammhamu podchod pod dálnicí München–Nürnberg;

Od Böhmfeldu probíhá Svatojakubská cesta několik kilometrů po staré římské silnici, která kdysi pod ochranou pohraničního opevnění (limes romanum = římská hranice) spojovala tehdejší římské pevnosti v Köschingu a Pfünzu.

Za Böhmfeldem pokračuje cesta několik kilometrů údolím Katzental, biologicky i geologicky velmi zajímavým vápencovým údolím tzv. Franského Jura.


11. Pfünz–Eichstätt (7,8 km) (podél přírodního parku Altmühl, v centru města se nachází římsko-katolický kapucínský kostel sv. Kříže a sv. Hrobu, poté dále k dómu; odchod z města okolo kaple na mariánské hoře)

Schloss - Pfünz

Pfünz: Základy římské pevnosti, stavba částečně rekonstruována.

Na místě dnešního Eichstättu založil Anglosas Willibald roku 741 benediktinský klášter, který byl již v letech 744/45 povýšen díky sv. Bonifácovi na biskupské sídlo. Od 14. století se Eichtätt stal knížecím biskupstvím při pokračující rozsáhlé samosprávě měšťanů. Od roku 1806 po sekularizaci (zrušení knížecích biskupství) připadlo Bavorskému státu; dnes sídlo proslulé římsko-katolické university;

Klášter sv. Kříže a sv. Hrobu byl filiálním klášterem „skotského“ kláštera sv. Jakuba v Regensburgu; v jižním křídle Kostela (který dnes náleží kapucínům) se nachází (zmenšené) vyobrazení sv. Hrobu v Jeruzalémě ze 12. století, ve středověku oblíbené poutní místo.

Dóm sv.Salvátora, Nejsvětější Panny Marie a sv. Willibalda, působivá směs stavebních stylů, románské, gotické, renesanční i barokní prvky, rozsáhlé boční lodi; rozsáhlé barokní příslušenství dómu; v chrámovém pokladu se nachází relikviář prstu sv. Jakuba Mladšího.

Benediktinské opatství sv. Walburg, barokní kostel sv. s kaplí sv. Walburgy je ještě dnes poutním místem.

Ve Willibaldsburgu se nachází paleontologické a archeologické muzeum nadregionálního významu.U kaple ve Frauenbergu (poutní razítko) se nachází umělecky zdobený kamenný ukazatel Svatojakubské cesty.


12. Eichstätt–Bergen (16,8 km)

Heilige Grab - Eichstätt

V Bergen se nachází římsko-katolický farní a poutní kostel sv. Kříže původně příslušející k bývalému benediktinskému klášteru. Stavba, původně imposantní románská bazilika, znovu vybudována v době gotické je poznamenána přestavbami pozdního baroka. Apsidy chóru jsou z venku zdobeny četnými románskými konzolemi; pod kostelem se nachází trojlodní románská krypta s relikviářem s ostatky sv. Kříže.


13. Bergen–Rennertshofen–Schweinspoint–Kaisheim–Donauwörth

Donauwörth

V Donauwörthu se trasa připojuje k Svatojakbuské cestě z bavorského Švábska. V Kaisheimu se nachází bývalý cisterciácký klášter s impozantním klášterním kostelem Nanebevstoupení Panny Marie, zbudovaný ve stylu cisterciácké gotiky s bohatou barokní vnitřní výzdobou a kolosálním hlavním oltářem.


Popis poutní cyklotrasy

Kloster Heilig Kreuz - Donauwörth

Poutní cyklotrasa překračuje česko-bavorské hranice rovněž ve Všerubech (Mezinárodní okružní cyklistická trasa 2014). Odtud až do Donnauwörthu je pak opatřena jak standardní oficiální značkou příslušné cyklotrasy, tak dodatečným značením Svatjakubskou mušlí. Vzhledem ke kvalitní turistické infrastruktuře naleznou zde poutníci na kole podél celé trasy dostatek odpočívadel, hostinců, penzionů a hotelů..

Přípojka k cyklotrase „Chambtal–Radweg“ vede od hraničního přechodu přímo do Eschlkamu a dále směrem na Furth im Wald. Z Eschlkamu je možné zvolit delší alternativu po státní silnici přes poutní místo Neukirchen bei der Hl. Blut. Odtud vede zvláštní přípojka rovněž do Furth imWald.

Z Furth im Wald vede cesta skrze furthskou nížinou podél říčky Chamb po většinou rovinaté a hezkou krajinou vedoucí cyklotrase „Chambtal–Radweg“ do Chamu.

Pfarrkirche St. Jakob - Cham

Krajské město Cham leží v meandru říčky Regen. Město tvoří přirozené centrum Chamské pánve), kudy vedla již za časů královské dynastie Merovejců důležitá vojenská a obchodní cesta z Prahy do Regensburgu. Dominanta náměstí – farní kostel – je zasvěcen sv. Jakubovi.

Dále z Chamu využívá Svatojakubská cyklotrasa známou cyklotrasu „Regental–Radweg“, vedoucí městečkem Roding a ke klášteru Walderbach s románským kostelem bývalého cisterciáckého kláštera. Hned za Rodingem je nutné překonat prudké stoupání a klesání při přejezdu říčního ostrohu. Na úpatí ostrohu leží hojně navštěvovaný barokní poutní kostel Panny Marie Heilbrünnenské. Posvátná studánka se nachází přímo uvnitř kostela před oltářem, sbírka votivních tabulek.

V Reichenbachu se cesta obrací na jih a následuje spojku k cyklotrase „Falkensteiner–Radweg“. Tato trasa představuje nejobtížnější část Svatojakubské cyklistické stezky, neboť vede více než 5 km permanentním stoupáním lesem až na návrší, ohraničující údolí říčky Regen. Tam je dosažena cyklotrasa „Falkensteiner–Radweg“, která pak vede po pohodlné silnici přímo a pohodlně neustále z kopce až do Regensburgu.

Komu tento výstup připadá příliš obtížný, může si zvolit asi o 10 km delší okliku přes Reichenbach pokud zůstane na cyklotrase „Regental–Radweg“ a dorazí tak do Regensburgu přes Stefling, Marienthal a Regenstauf (rovněž kostel zasvěcený Sv. Jakubovi).

Z Regensburgu dále se nabízejí dvě varianty trasy

Dále může poutník jet po velice známé, používané a výhodné cyklotrase „Donau–Radweg“, po jižním břehu Dunaje přes Kelheim, Klášter Weltenburg, Neustadt a. d. D., Vohburg, Ingolstadt a Neuburg a. d. D. přímo do Donauwörthu (popřípadě také dále až do Ulmu). Také tato trasa je značena, stejně jako všechny ostatní výše uvedené, dodatečně k standardnímu turistickému značená cyklotrasy průběžně ještě symbolem Svatojakubské poutní cesty.

Směrem k Bodensee je nejlepší z Donnauwörthu dále putovat po cyklotrase "Romantische Straße", která vede přes Augsburg do Landsbergu na řece Lech (a dále směrem Allgäu). Dále z Landsbergu se nabízí směrem na Lindau více variant různého stupně obtížnosti.

Města a obce podél cesty

Eschlkamwww.markt-eschlkam.de
Neukirchen bei der Hl. Blutwww.neukirchen-online.de
Kötztingwww.koetzting.de
Wörth a. d. Donauwww.stadt-woerth.de
Donaustaufwww.vg-donaustauf.de
Regensburgwww.regensburg.de
Kelheimwww.kelheim.de
Altmannsteinwww.altmannstein.de
Bettbrunnwww.bettbrunn.de
Stammhamwww.stammham.de
Böhmfeldwww.altmuehlnet.de/~boehmfeld
Eichstättwww.eichstaett.de
Kaisheimwww.kaisheim.de
Donauwörthwww.donauwoerth.de

Kontakty a odkazy

Franská společnost Sv. Jakuba ve Würzburgu – Je možné objednání poutnického průkazu
Manfred Zentgraf, Zásilkový knižní obchod – Odborník na Svatojakubské cesty
Klub českých turistů
Turistický spolek ve východním Bavorsku, Regensburg
Obec Eschlkam
Neukirchen b. Hl. Blut, Přeshraniční vzdělávací centrum pro poutě, setkávání a životní prostředí
Město Cham
Bavorský turistický spolek, Zwiesel
Turistický spolek Regensburg
Město Regensburg
Okresní turistický spolek Kelheim e. V.
Informační centrum přírodního parku Altmühltal, Eichstätt
Město Eichstätt
Město Donauwörth
Okres Donauries, Donauwörth
Cyklotrasy

Další fotografie

Schloss - Wörth a. d. Donau
Walhalla - Donaustauf
Regensburg - Dom
Schotten Portal - Regensburg
Donaudurchbruch
Kloster Weltenburg
St. Salvator Kirche - Bettbrunn