Svatojakubská cestaJakobswegWay of St. James

Popis cesty

Severní větev Svatojakubské cesty v České republice vychází ze Zbraslavi u Prahy a vede přes Karlštejn, Beroun, Nižbor, Kralovice, Plasy, Horní Břízu, vrch Krkavec a Stříbro do Kladrub. Od kladrubského kláštera pokračuje do obce Kladruby ke kostelu sv. Jakuba Většího a potom dále podél řeky Úhlavky, přes Tuněchodský mlýn na Prostiboř, Darmyšl, vrchovinu Sedmihoří, Vidice a Přes do Hostouně, kde se rovněž nachází kostel zasvěcený sv. Jakubovi. Pak vede přes Bělou nad Radbuzou do Železné, kde u Parku smíření přechází česko-německou hranici a napojuje se na trasu do Norimberka. Její trasa využívá z větší části stávajících značených turistických cest. Délka trasy ze Zbraslavi do Železné je 238 km. O trase informují tři vývěsní tabule – v Hostouni u kostela sv. Jakuba (posledního kostela zasvěceného tomuto patronovi na českém území), u turistického rozcestníku nedaleko známého historického mostu se šesti barokními sochami v Bělé nad Radbuzou a na hraničním přechodu Železná poblíž zahradního altánu v Parku smíření.

Etapy

Etapa Čilá–Zvíkovec

Osada Čilá se nachází na hranici Plzeňského kraje. Odtud se vydáme po červeně značené turistické trase směrem na Hradiště, cesta vede nádhernou krajinou Berounska, kde se na samém okraji rokycanského okresu nachází městys Zvíkovec.

Zvíkovec - kostel Nanebevstoupení Panny Marie

Zvíkovec

Zvíkovec s kostelem Nanebevstoupení Panny Marie. Jako farní chrám s vlastním duchovním správcem je zvíkovecký kostel uváděn již v roce 1350. Je velmi pravděpodobné, že byl vystavěn ještě dříve a duchovní činnost zde zajišťovali hradní kaplani. Kostel stojí uprostřed rozlehlé návsi (kdysi náměstí) na mírném návrší. Původně gotický, Švédy poničený kostel, byl barokně obnovený ještě v 17. století. Je jednolodní, obdélný, s trojboce ukončeným presbytářem a s oddělenou sakristií na severní straně. Kolem kostela byl původně hřbitov ohrazený zdí. Po zrušení tohoto hřbitova byla zeď prodána v dražbě a zbořena na jaře roku 1858. Obvod bývalého hřbitova je dnes přibližně vymezen kaštany. Kromě kostela se ve Zvíkovci nachází i další historicky významná stavba a tou je barokní zámek, tan je však veřejnosti uzavřený.

Ve Zvíkovci je možnost ubytování a to buď v Obecní turistické nocovně nebo v kempu U Varských.

Etapa Zvíkovec–Kralovice

Ze Zvíkovce pokračujeme dál po červeně značené trase směrem na Chlum, kde se nachází kaple sv. Ludmili. Jdeme stále po červené přes Hřešihlavy (kostel Všech svatých), Bujesily až dorazíme do Liblína. Zde si můžeme prohlédnout kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému a občerstvit se v Restauraci Berounka. V obci Liblín se nachází také zámek, ale ten je pro veřejnost uzavřen, dnes slouží jako dům s pečovatelskou službou.

V Liblíně je možnost přenocování a to buď v hotelu Berounka nebo v kempu Na střelnici.

Kozojedy - kostel sv. Mikuláše

Kozojedy

Z Liblína pokračujeme v putování do Kozojed. Ves leží v nadmořské výšce 355 m na hranici přírodních parků Horní Berounka a Rohatiny. Dominantu vsi tvoří barokní kostel sv. Mikuláše umístěný na vyvýšeném místě nad Kozojedským potokem. Původní středověký kostel byl z vůle Evžena Tyttla, opata plaského kláštera cisterciáků, roku 1727 přestavěn do vrcholně barokní podoby pravděpodobně podle návrhu architekta J. B. Santiniho. V kostele je umístěna drobná dřevěná socha Panny Marie s děckem, zvaná Kozojedská, z dílny pražského anonymního řezbáře Mistra Žebrácké Madony.

Hned vedle kostela stojí kaplička sv. Anny. Tvoří ji vysoký hranol na zděném podstavci, krytý stanovou stříškou s železným křížkem. V nice je barokní dřevěná soška sv. Anny Samotřetí s Ježíškem v ruce a Pannou Marií jako dítětem u nohou.

Z Kozojed se vydáme přes Buček do Kralovic

Kralovice - kostel sv. Petra a Pavla

Kralovice

Devět kilometrů od Kozojed se na břehu Kralovického potoka rozkládá město Kralovice. První zmínky o farním kostele v Kralovicích pocházejí již z poloviny 13. století. K severozápadnímu rohu presbytáře se přimyká věž, z druhé strany pak boční kaple, pod níž se nalézá gryspekovská rodinná hrobka. Vnější fasáda kaple, věže a presbytáře je opatřena sgrafity, jejichž současná podoba je však výsledkem pozdějších oprav a neodpovídají sgrafitům původním. Hlavní vchod do kostela je západním průčelím s pěkným renesančním portálem.

Hlavní oltář je barokní, dřevěný, asi ze druhé poloviny 17. století. Uprostřed oltáře je umístěno sousoší „Zvěstování P. Marie“, vynikající práce z počátku 16. století, přemístěné z kostela v Mariánské Týnici, vzdálené dva kilometry od Kralovic.

Přenocování v Kralovicích je možné v Sport – Kempu Kralovice, který funguje v době letní sezóny nebo v některém z penzionů.

Etapa Kralovice–Horní Bříza

Z Kralovic pokračujeme po modré do Mariánské Týnice.

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice

Současný chrám stojí na bývalém poutním místě plaského kláštera. V 17. století zde bylo zřízeno probošství. Celý komplex se skládá z chrámu, budovy probošství a ambitu, ve kterém je fresková výzdoba od F. J. Luxe.

Dnes je v objektu Muzeum a galerie severního Plzeňska se stálými expozicemi a etnografickými a umělecko-historickými sbírkami.

Červené turistické značení dovede poutníky na rozcestí, odkud odbočka vpravo směřuje k obci Žebnice.

Žebnice - kostel sv. Jakuba

Žebnice

Jednolodní kostel sv. Jakuba Většího, dominanta obce Žebnice, je připomínán již ve 13. století. Původní gotická stavba byla roku 1784 až po presbyterium zbořena a následně vystavěna na přelomu baroka a klasicismu v letech 1784–1785 do současné podoby.

Jdeme stále po červené a dorazíme do Plas.

Plasy – klášter

V malebné krajině, 25 km severně od Plzně, se nachází perla barokní architektury – komplex bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Jeho kořeny sahají do r. 1144. Současnou monumentální podobu získal areál barokní přestavbou v letech 1661 až 1785.

Plasy - cisterciácký klášter

Plasy – barokní sýpka

Dalším unikátem je budova sýpky s raně gotickou patrovou královskou kaplí sv. Václava a sv. Máří Magdalény. Budova sýpky je třípatrová, ve střední části s věží s barokním hodinovým strojem z roku 1686, který je dodnes denně ručně natahován.

V Plasích je možnost se občerstvit v Restauraci Rudolf II. Zde je možnost i přenocovat. Další možnosti k přespání jsou v ubytovně Pod nádražím nebo v ubytovně Na Špici, v době letní sezóny je možné kempovat Na hřišti, kde se nachází i restaurace.

Z Plas se pokračuje stále po červené přes Mrtník do Horní Břízi.

Etapa Horní BřízaPlešnice

Po červeném turistickém značení prochází trasa Horní Břízou, od které je necelé 4 km vzdálená vesnice Ledce.

Ledce - kostel sv. Jakuba

Ledce

Obec Ledce s kostelem sv. Jakuba. Ten byl původně postaven v románském slohu a ve 13. století následně upraven ve stylu rané gotiky. Počátkem 18. století byla k severnímu boku presbytáře přistavěna prostá přízemní oratoř a k jižnímu boku pak sakristie (v témže století byl také kostel zbarokován). Nad vstupem do kostela je umístěná soch sv. Jakuba.

Z Ledce pokračujeme do Chotíkova, kde se nachází kostel Povýšení sv. kříže a následně pak přes Kůští a Čeminy do Újezda nade Mží. Stále se držíme červeného značení tras.

Újezd nade Mží - kaple Panny Marie

Újezd nade Mží

Vysoko nad údolím řeky Mže, přibližně 4 km severozápadně od Města Touškova, leží ves Újezd nade Mží. Původně renesanční tvrz, z níž se dochovaly sklepy a část obvodových zdí, vystřídal po požáru koncem 18. stol. menší barokní zámek. Kolem roku 1817 byl zcela přestavěný klasicistně a doplněný o rozlehlý hospodářský dvůr. Roku 1890 dostává dnešní podobu. Velkou svažitou náves s kaplí P. Marie z počátku 19. stol. obklopují usedlosti vesměs z 2. poloviny 19. stol. (u některých se dochovaly špýchárky, zděné sýpky a klenuté vjezdy).

Trasa Svatojakubské cesty dále vede podél vodní nádrže Hracholusky přes obce Plešnice, Pňovany a Vranov (v každé obci je kaple) až do Stříbra.

Plešnice

Malá obec s 250 obyvateli leží 5 km západně od Města Touškova. Uprostřed návsi se na vyvýšeném tarasu, přístupném po schodišti, nachází zděná hranolová kaplička se čtvercovou zvoničkou. Tato barokní stavba pochází z počátku 18. stol. Je zdobená freskami V. Schmidta z r. 1730. V pendativech klenby kaple jsou poprsí 4 církevních otců, na stěně Nejsvětější Trojice a postavy sv.Vojtěcha a Václava.

Možnost přenocování v penzionu U Leihsů, občerstvení ve Staré hospodě

Etapa PlešniceKladruby

Naše trasa se stále ubírá po červené, procházíme turisticky vyhledávanou oblastí Hracholuské přehrady, takže zde není nouze o kempy a jiná ubytovací zařízení. Projdeme obcí Pňovany s kostelem sv. Anny. Možnost přenocování nabízí autokemp Radost, občerstvit se můžeme v restauraci Na rohu. Putujeme dál přes Vranov, který nabízí nocleh v kempu, v chatkách, ale i v ubytovně U převozu nebo v penzionu Na stráni.

Nakonec nás trasa zavede až do hornického města Stříbra.

Stříbro - děkanský kostel Všech svatých

Stříbro – Děkanský kostel Všech Svatých

Původní svatyně zanikla v pozdě gotické přestavbě z roku 1565, z této stavby se do současnosti zachovala věž, západní průčelí a část presbyteria. Ostatní části rozměrné stavby pocházejí z let 1754–1757, kdy byl objekt barokně upraven. Poslední velká oprava kostela byla zahájena kolem roku 1990 a týkala se především věže, fasády a střech.

Stříbro – Sousoší Panny Marie

Nejstarší část sousoší pochází z let 1740–1762. Sloup se sochou Panny Marie, který město chránil proti morové nákaze, je 14 m vysoký a obklopuje ho 12 soch českých a morových patronů.

Stříbro – Minoritský klášter

Ve Stříbře také poutníci najdou minoritský klášter, jenž je umístěn v jihovýchodní části náměstí. Jeho zakladateli byli kolem roku 1250 Švamberkové. Konvent se skládá ze čtyř patrových křídel seskupených kolem rajského dvora. Je sídlem Městského muzea a informačního centra, kde se nachází expozice historie dolování, mineralogie, etnografie, archeologie, přírodovědy a užitého umění.

Možnost přenocování ve Stříbře je v turistické ubytovně nebo v hotelu U branky.

Ze Stříbra do Kladrub putujeme po modře značené turistické trase.

Kladruby - benediktinský klášter

Kladruby – klášter

Klášter benediktinů založený ve 12. stol. knížetem Vladislavem I. Dnešní podoba areálu je z 1. třetiny 18. stol., za Josefa II. klášter zrušen Dominantou areálu je opatský chrám, přestavěný Janem Blažejem Santinim ve stylu české barokní gotiky. Po jižní straně kostela se nachází část starého konventu, stará prelatura a na jihu budova nového konventu, jejímž autorem je Kilián Ignác Dientzenhofer.

Kladruby

Trasa dále pokračuje po modré na jih k městečku Kladruby. Tamějšímu náměstí vévodí kostel svatého Jakuba, původně gotický, v dnešní podobě z let 1772–1779. První zmínka o něm je z roku 1396, kdy byl připomenut jako filiální ke kostelu sv. Petra, jenž stával v místech nynějšího hřbitova do roku 1796. Kostel sv. Jakuba byl poškozen v době husitských válek a pak ještě požárem r. 1711.

V Kladrubech můžeme přenocovat v turistické ubytovně nebo v některých z penzionů (Antik, IAT).

Etapa Kladruby–Hostouň

Z Kladrub se dál pokračuje po zelené trase a přes Tuněchodský mlýn dorazíme do Prostiboře.

Prostiboř - kostel sv. Mikuláše

Prostiboř

V malé vesničce Prostiboř se nachází kostel sv. Mikuláše, který se připomíná již r. 1356 jako farní. Gotická stavba byla v lodi zbarokizována a věž přistavěna v letech 1753–56. Zvon z roku 1551 má český nápis.

V Prostiboři se můžeme osvěžit v hostinci U Ládi.

Pokračujeme stále po zelené do Darmyšle.

Darmyšl - Kaple Pána Ježíše

Darmyšl

Další zastávku na poutní cestě umožňuje nedaleká obec Darmyšl. První písemné zprávy o vsi Darmyšl, se vyskytují v tzv. kladrubských listinných falzech ze 13. století. Na břehu rybníka, který je pravděpodobně pozůstatkem bývalého vodního příkopu, stojí nevelká novodobá kaple datovaná do r. 1933. Jejím autorem byl klášterní stavitel z Teplé Franz Froy.

Z Darmyšle nás dál vede zeleně značená trasa přes Vidice, Přes (zde můžeme v lese objevit mohylová pohřebiště), Mělnice a Mírkovice do Hostouně.

Hostouň - kostel sv. Jakuba staršího

Hostouň

Ve městě Hostouň poutníci naleznou kostel zasvěcený svatému apoštolovi Jakubovi staršímu. Budova kostela je jednolodní podlouhlá stavba z roku 1731. Presbytář je zakončený polygonálně dlouhou zákristií a v ose zkosenými rohy na východní straně.

Hostouň – hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kapli tradičního půdorysu tvoří obdélná loď s užším polygonálně uzavřeným presbytářem. Loď kryje plochý strop, presbytář je zaklenut valenou klenbou s lunetami.

Působivou součástí hostouňského náměstí je sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Uprostřed vystupuje čtyřhranný sloup s německými nápisy věnovanými Bohu Otci, Bohu Synu a Duchu Svatému.

Ubytování a občerstvení poskytuje bistro Beny.

Etapa Hostouň–Železná

Z Hostouně se vydáme po zelené dál směrem k Bělé nad Radbuzou, cestou ještě projdeme Újezd sv. Kříže.

Bělá nad Radbuzou

Na náměstí v Bělé nad Radbuzou byla v letech 1696–97 postavena kaple Bolestné Matky Boží. Ta však brzy nestačila a proto byla postupně rozšiřována, jak připomíná letopočet 1721 na vstupním portále. Roku 1826 kaple vyhořela. Majitel panství dal pak bělský svatostánek opět přestavět a zvětšit.Zatím poslední opravy kostela proběhly v roce 1993.

Bělá nad Radbuzou - kaple Bolestné Matky Boží

Bělá nad Radbuzou – barokní most přes Radbuzu

Železná - Park smíření

Byl postaven kněžnou Metternichovou zřejmě v letech 1723–1725 podle vzoru pražského Karlova mostu. Má 8 oblouků a nese šest barokních soch svatých. Most byl dopravní stavbou i kultovním místem, konaly se na něm pouti, sloužily pobožnosti. Svatojakubská cesta dále pokračuje do Železné, kde u Parku smíření přechází česko-německou hranici.

Přenocování je možné buď v penzionu Dvořákův mlýn nebo v ubytování U zubaře.

Z Bělé se vydáme po zelené trase směrem k hranicím, projdeme obcí Smolov a dojdeme k hraničnímu přechodu Železná. Trasa pokračuje dál do Eslarnu a Tillyschanz přes Schwandorf, Nürnberg do Oettingenu, zde navazuje na Franckou Svatojakubskou cestu a směřuje k Bodamskému jezeru.

Severní větev Svatojakubské cesty v Plzeňském kraji

Úsek trasyDélka úseku (km)kilometrážBarva TZTMapa KČT
Středočeský kraj0
Kalinova Ves–Zvíkovec–Hřešihlavy–U Rakolusk, rozc.11,511,5červená33
U Rakolusk, rozc.–Bujesily–Liblín, rozc.5,517červená33
Liblín, rozc.–Kozojedy2,519,5modrá30, 33
Kozojedy–křižovatka žluté se silnicí č. 2321,521neznačeno30
křižovatka žluté se silnicí č. 232–Buček–Kralovice, nám.829žlutá30
Kralovice, nám.–Mariánský Týnec231modrá30
Mariánský Týnec–Roudská mýť738červená30
Roudská mýť–Žebnice240žlutá30
Žebnice–Peklo, rozc.–Plasy, BUS444modrá30
Plasy, BUS–Horní Bříza–křižov. silnic s červenou před Zálužím18,562,5červená31, 30
křižovatka silnic s červenou před Zálužím–Ledce264,5neznačeno31
Ledce–Krkavec, rozhl.2,567zelená31
Krkavec, rozhl.–Chotíkov–Plešnice–Pňovany–Stříbro, ŽST35102červená31
Stříbro, ŽST–Býv. Pekelský Mlýn–Kladruby, klášter4,5106,5modrá31
Kladruby, klášter–Kladruby, kostel sv. Jakuba1,5108Neznačeno31
Kladruby, kostel sv. Jakuba–Úhlavka, rozc.1109žlutá31
Úhlavka, rozc.–Prostiboř–Chlum, rozc.18127zelená29, 28
Chlum, rozc.–NS u Vidic–Mělnice–Bělá nad Radbuzou, nám.21148zelená29
Bělá nad Radbuzou, nám.–Smolov–Železná (CZ/D)14162modrá29